8/21/2022 – Free to Be Humble – John 8:31-36 – Ken Smith