11/20/2022 – “I am He” – Isaiah 43: 1-13 – Kyle Sanford